UbiBot WS1 Pro-4G设备SIM卡配置教程

轻松连WS1Pro-4G设备SIM卡配置详细教程 进入知乎查看视频:观看视频 轻松连WS1Pro-4G设备SIM卡配置教程#轻松连温湿度监测#远程监测#多重报警 更多

UbiBot WS1 Pro 外接探头设置视频APP端

轻松连温湿度光照记录仪、WS1Pro外接探头设置视频。APP端操作步骤。轻松连APP功能展示,无线远程监测,物联网,农业机房医疗冷库工厂环境室内监测 进入知乎查看视频:观看视频 #轻松…… 更多

UbiBot-A-WS1 Pro wifi配置视频

轻松连温湿度光照记录仪、WS1ProWiFi配置视频、WiFi连接方式。APP端操作步骤。轻松连APP功能展示,无线远程监测,物联网,农业机房医疗冷库工厂环境室内监测、轻松连WS1Pro搭配DS18B…… 更多